June 26, 2008

హాయ్

హాయ్,
హాయ్ అంటూ పలకరిద్దాం, హాయ్
హాయ్ అంటూ పలకరిస్తే ఎంతో హాయి

హాయ్ హాయ్ హాయ్
హాయి హాయిగా హాయ్

వెనుతిరిగి చూసేది లేదోయి
మునుముందుకే సాగాలోయి

June 21, 2008

పాట

తల్లిపాడే జోల పాట

ప్రియురాలి ప్రేమ పాట

గాలివేసే ఈల పాట

ఆకాశాన హరివిల్లు పాట

వాన పాడే చినుకు పాట

మౌనం నా మనసు పాట

June 18, 2008

ప్రకృతీ...

ప్రకృతీ,
ఉదయించే సూర్యుడు నీ నుదుట కుంకుమబొట్టు
పచ్చని పైర్లు నీ చీరకట్టు

నీ నవ్వులే గాలి తెమ్మెరలు
పలకరింపులే వాన చినుకులు

నీ రుసరుసలు వడగాల్పులు
హుంకారాలు మేఘగర్జనలు

నీ నాట్యం నదీజలాల పరవళ్ళైతే
తాండవం మమ్ము ముంచ్చెత్తే వరదలు

మమ్మల్ని లాలిస్తావు, పాలిస్తావు
అన్నీ అందిస్తావు

మా అల్లర్లు భరిస్తావు
అపచారాలు సహిస్తావు

అప్పుడప్పుడు మాత్రం ఆగ్రహిస్తావు
నీదైన శైలిలో హెచ్చరిస్తావు
హద్దు మీరితే శిక్షిస్తావు

నీ శాంతం సుందర ప్రణయ చిత్రం
నీ క్రోధం ప్రళయాల ఘట్టం